• {{tab.label}}
{{numClients}}
 • {{si+1}} {{level(s)}} {{s.nickname}} Dự đoán đúng {{s.count}}
 • {{si+1}} {{level(s)}} {{s.nickname}} Đóng góp {{s.messageCount}}
Thoát TK
 • 😀
 • 😁
 • 😃
 • 😄
 • 😅
 • 😆
 • 😇
 • 😉
 • 😊
 • 🙂
 • 😋
 • 😍
 • 😘
 • 😗
 • 😙
 • 😚
 • 😜
 • 😝
 • 😛
 • 😎
 • 🙄
 • 😳
 • 😡
 • 😕
 • 😫
 • 😤
 • 😨
 • 😥
 • 😪
 • 😓
 • 😵
 • 😲
 • 🤧
 • 😷
 • 🤒
 • 🤕
 • 😴
 • 💤
 • 👏
 • 🤙
 • 👍
 • 👎
 • 👊
 • ✊
 • ✌
 • 👌
 • ✋
 • 🤚
 • 💪
 • 🤝
 • 👈
 • 👉
 • 🖕
 • 🖐
 • 👄
 • 👂
 • 👀
 • 🎅
 • 🌞
 • 🌙
 • ⭐
 • ⚡
 • 🔥
 • ❄️
 • ⚽
 • 🏀
 • 🏈
 • ⚾
 • 🎁
 • 🎉
 • ✒️
 • 📝
 • ❤️
 • 💛
 • 💚
 • 🆚
 • 💬
 • 🕐